Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN VAN DIENSTEN AAN CURSISTEN DOOR AAATRIGON

 

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: AAATRIGON, statutair gevestigd te Mechelen, Hurpescherweg 10, 6281 NL.

Training: een door AAATRIGON verzorgde training, workshop of seminar.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die zich op een wijze als beschreven in artikel 3 heeft aangemeld voor een training als hiervoor bedoeld.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding die ingevolge de in artikel 3 beschreven inschrijving en bevestiging ontstaat tussen AAATRIGON en de opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen AAATRIGON en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door AAATRIGON niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 3: Inschrijving en bevestiging

1. Inschrijving voor een door AAATRIGON verzorgde training kan louter plaats vinden door middel van aanmelding door de opdrachtgever:a. volgens de daarvoor op de website www.AAATRIGON.nl onder de kop "inschrijvingsformulieren of elektronische aanmelding" aangegeven mogelijkheden;b. per telefoon;c. per e-mail.

2. AAATRIGON zal de inschrijving op een wijze als genoemd onder 1a steeds schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever. Eerst daarna is de inschrijving definitief.

3. Indien de inschrijving telefonisch of per e-mail heeft plaats gevonden, ontvangt de opdrachtgever van AAATRIGON een schriftelijke bevestiging daarvan. Een exemplaar van deze bevestiging dient door de opdrachtgever ondertekend te worden geretourneerd naar AAATRIGON,, Hurpescherweg 10, 6281 NL te Mechelent. Met het ondertekenen van deze bevestiging verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij heeft kennisgenomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

4. Met deze vormen van inschrijving is de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AAATRIGON tot stand gekomen, ongeacht of de opdrachtgever (nader) te kennen heeft gegeven dat de aan de training verbonden kosten door een andere organisatie of natuurlijke persoon zullen worden voldaan, c.q. dat de facturering voor die training op naam van een andere organisatie of natuurlijke persoon dient te worden gesteld.
 

Artikel 4: Betaling / prijswijziging

1. AAATRIGON zal voor de deelname aan een training een factuur aan de opdrachtgever verzenden. Deze factuur omvat in elk geval het cursusgeld, het studiemateriaal en de verblijfkosten.

2. AAATRIGON kan jaarlijks prijswijzigingen vaststellen.

3. De in lid 1 bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het tijdstip waarop de training plaatsvindt, niet op de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of op enigerlei andere wijze eerder verstrekte informatie.

4. De opdrachtgever wordt geacht in het in lid 3 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs.

5. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient door AAATRIGON te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk eenentwintig dagen vóór de aanvang van de training, bij gebreke waarvan uitsluiting van deelname aan deze training kan volgen.

6. Indien betaling binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd.

7. Zodra AAATRIGON een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 115.00.
 

Artikel 5: Annulering door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk één maand vóór de dag waarop de training plaats vindt. De opdrachtgever ontvangt in dat geval het eventueel reeds betaalde bedrag als bedoeld in artikel 4 terug, minus een bedrag van € 50.00 aan administratiekosten.

2. Bij latere annulering blijft het volledige bedrag als bedoeld in artikel 4 verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

3. Tussentijdse annulering na aanvang van de training is niet mogelijk. In dat geval blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

 

Artikel 6: Verhindering van de opdrachtgever

1. Bij verhindering van de opdrachtgever is vervanging mogelijk tot één dag voorafgaande aan de dag waarop (het eerste blok van) de training aanvangt. Daarbij geldt de voorwaarde dat deze plaatsvervanger tijdig bij AAATRIGON moet zijn aangemeld én dat deze aan de door AAATRIGON gehanteerde toelatingscriteria voldoet. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Tussentijdse vervanging is niet mogelijk.

2. De opdrachtgever blijft in alle onder het voorgaande lid bedoelde gevallen (waaronder ook het niet verschijnen op de training wordt begrepen) het conform artikel 4 in rekening gebrachte cursusgeld, het studiemateriaal en de verblijfskosten onverminderd verschuldigd.

 

Artikel 7: Annulering door de opdrachtnemer

AAATRIGON zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de opdrachtgever aangegeven voorkeursdata, maar behoudt zich het recht voor om de training bij onvoldoende deelname of ingeval van andere onvoorziene situaties die overmacht voor AAATRIGON opleveren te annuleren tot drie dagen vóór de eerste trainingsdag. De opdrachtgever zal van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. AAATRIGON zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en klachten

1. AAATRIGON is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan de training, de annulering door AAATRIGON, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege AAATRIGON te werk zijn gesteld of van wier diensten door AAATRIGON gebruik is gemaakt.

2. In het geval dat AAATRIGON door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een training uit te voeren, kan AAATRIGON naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de rechtsverhouding ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door AAATRIGON ingeschakelde derden.

3. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

4. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij AAATRIGON te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens AAATRIGON na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

5. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AAATRIGON per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de deelname aan een training aan AAATRIGON verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens AAATRIGON voor de schade die AAATRIGON of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever vrijwaart AAATRIGON tegen alle rechtsvorderingen van derden, die een gevolg zijn van, c.q. die verband houden met een schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever. AAATRIGON zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor AAATRIGON en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door AAATRIGON uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij AAATRIGON.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door AAATRIGON beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

3. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AAATRIGON mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

Artikel 10: Vervanging trainer en/of conferentieoord

AAATRIGON behoudt te alle tijde de vrijheid trainers, die door haar met de uitvoering van de training zijn belast, te vervangen door andere trainers en gebruik te maken van andere conferentieoorden dan oorspronkelijk vermeld.

 

Artikel 11: Geldigheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle inschrijvingen voor trainingen van AAATRIGON vanaf 1 september 2009.

Video