Training en Knowledge transfer

 

Training


Belangrijk concept bij training en knowledge transfer is ´trigonaal leren´: Het ontwikkelen van het vermogen om, vanuit reflectie op eigen verworven inzicht, kennis en vaardigheden, te kunnen leren van de ander en de omgeving. AAAtrigon werkt bij haar trainingen vanuit de visie, dat als mensen zich (blijven) ontwikkelen vanuit hun eigen kracht, zij effectiever hun werk doen. Indien zij tevens het vermogen kunnen ontwikkelen om te reflecteren op toepassing van kennis en vaardigheden én het effect hiervan op de omgeving, kan verandering plaatsvinden. Dán is leren effectief!

AAAtrigon wil middels haar trainingen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zowel individu als organisatie. Medewerkers vormen het ‘kapitaal’ van de organisatie en zijn daarmee uitermate belangrijk voor het succes. Zij verdienen daarom  topkwaliteit opleiding en training. Niets levert een beter resultaat dan actief en deelnemend leren, geleid door experts op het gebied. Dat is waar AAAtrigon sámen met u naar streeft!

AAAtrigon biedt:
Individuele trainingen, Trainingen op maat en In Company trainingen

Alle trainingen zijn van hoge kwaliteit en gericht op resultaat. Persoonlijke aandacht staat centraal in alle onderdelen, zowel voor, tijdens als na de training. We staan garant voor een optimaal leerproces van de deelnemers. AAAtrigon kenmerkt zich door haar focus op praktijkgerichtheid, kwaliteit, resultaat en persoonlijke aandacht.


Kwaliteit
De groep AAAtrigon-trainers bestaat uit deskundigen met ruime praktijkervaring en uitstekende didactische vaardigheden. Zij zorgen ervoor dat de cursisten actief en deelnemend leren en dat de leerstof helder wordt overgedragen. AAAtrigon werkt met trainers en docenten met uitstekende evaluaties en relevante werkervaring bij vooraanstaande organisaties.

AAAtrigon Trainingsfilosofie
De trainingsfilosofie van AAAtrigon is gebaseerd op vooral zelf doen, oefenen en nog eens oefenen met op de praktijk gerichte casuïstiek. Het uitgangspunt is actie- en praktijkgericht leren, oftewel Ervarend leren. Ervarend leren is dóen en te proberen te ervaren dat het gedrag een effect heeft op de omgeving. Ervarend leren is ook je bewust worden van dit effect. Reflectie is hierbij sleutelwoord. Naar aanleiding hiervan kun je ervoor kiezen om je gedrag te veranderen. Deelnemers gaan zelf met de stof aan de gang, worden zelf voor vragen gesteld, zoeken zelf naar oplossingen. Hierbij komen kennis, vaardigheden, inzicht en houding samenhangend aan bod. Interactie en sfeer zijn essentiële onderdelen, naast het delen van ervaringen met andere deelnemers.

Resultaat
Tijdens de training wordt concreet gewerkt aan de eigen praktijk via een persoonlijk doel of een vraagstuk uit de eigen werksituatie. Door oefeningen en praktijkopdrachten past u de behandelde leerstof direct toe. Zo is het resultaat van leren ook direct het werkresultaat.


Persoonlijk actieplan

In het persoonlijk actieplan maakt de cursist tijdens de training aantekeningen. Hierin worden concrete doelstellingen aangegeven, die men zowel tussentijds als na afloop wenst te behalen. Tevens wordt hieraan het noodzakelijke stappenplan gekoppeld. Dit leidt tot effectief handelen om het gewenste resultaat te behalen. Doordat de eigen praktijk zowel het begin- als eindpunt vormt tijdens de AAAtrigon training profiteert de werkgever direct van het resultaat. De toepassing via oefeningen en praktijkopdrachten leidt tot realisatie van doelen, resultaat in projecten en oplossingen van vraagstukken.


Persoonlijk aandacht en begeleiding
Bij alle trainingen vindt een mondelinge of schriftelijke intake plaats om zowel voor de deelnemer zelf als voor de trainer helder te maken welke concrete ontwikkelingsbehoeften en verwachtingen bestaan.


Kleine deelnemersgroepen

De trainingen worden verzorgd voor kleine groepen deelnemers tot maximaal 16 deelnemers per groep. Hierdoor is veel interactie tussen trainer en deelnemers mogelijk  en bestaat er tevens ruimte voor persoonlijke en individuele aandacht. Tijdens de training wordt alle ruimte geboden voor vragen betreffende de eigen werksituatie. Daarnaast leren de deelnemers van elkaar, door interactieve discussies met medecursisten.

 

Knowledge Transfer


AAAtrigon hecht grote waarde aan kennisoverdracht. De bij AAAtrigon aangesloten professionals zijn werkzaam binnen het brede spectrum van conflictbemiddeling, (juridische) advisering, coaching, training en advies. Van daaruit hebben zij ook toegang tot een breed scala van kennisbronnen. Daarom kunnen wij ook optreden als intermediair tussen uw vraag op velerlei gebied en het reeds  beschikbare aanbod dienaangaande.

Kennis en ervaring delen met cursisten en professionals uit de praktijk wordt bij AAAtrigon tevens gezien als een vorm van permanente educatie, of het up to date houden van parate kennis. AAAtrigon heeft veel know how in huis over Mediation en Conflictmanagement, gezien de enorme ervaring van de aanwezige professionals. AAAtrigon wil deze kennis en ervaring delen mét anderen en tevens weer leren ván anderen.

 

Daartoe heeft AAAtrigon een aantal praktische instrumenten en initiatieven ontwikkeld:
- Permanente nieuwtjes via de Website;
- Themabijeenkomsten;
- Netwerkbijeenkomsten en seminars.

 


 

Video